کنایه سنگین کرباسچی به سعید جلیلی: اقتصاد کشور را با صادرات بادمجان و کدوم بچرخانیم؟ /وقتی با 5 ابرقدرت دنیا دعوا می کنید، کسی پول شما را نمی دهد

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: مردم یک نارضایتی بسیار شدیدی از وضعیت کشور دارند. جامعه ای که ناراحت است را نمی توان سرزنش کرد که چرا رأی نمی دهید ...