پیش بینی مهم یک کارشناس درباره نرخ ارز در سال جدید/ دارابی: این دردسر بزرگ بازار ارز را تهدید می کند

یک کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار ارز در سال جدید توضیح داد.