پذیره نویسی صندوق بخشی سیمانو مفید آغاز شد

پذیره نویسی صندوق ETF بخشی سیمانی مفید با نماد سیمانو امروز سه شنبه 14 فروردین 1403 آغاز شد.