همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ معطل ابلاغ دستگاه های دولتی

بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری همچنان در انتظار اجرای مرحله اول همسان سازی حقوق خود در نیمه نخست سال جاری هستند.