ناکامی رئیسی در مبارزه با فساد و عمل به وعده های انتخاباتی اش به روایت میرلوحی /اسم 2 کارشناس اقتصادی دولت را نام ببرید؟

محمود میرلوحی گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین المللی، مسائل هسته ای و تحریم ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می افتد ...