مناسبات دوجانبه و مهمی میان ایران و پاکستان وجود دارد

ملازهی گفت: ایران و پاکستان در قبال مسائل منطقه ای در خاورمیانه دیدگاه های مشترکی دارند که در سیاست منطقه ای می توانیم با یکدیگر هم مسیر باشم.