معاون رئیسی: در پایان 1407 تورم را تک رقمی می کنیم/ همتی: یک وعده برای2 دوره!

حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است: برنامه هفتم توسعه از سال 1403 آغاز شده و تا 1407 ادامه دارد و ما گفته ایم در پایان 1407 تورم باید تک رقمی شود.