قیمت 17 هزار و 500 تومان خرید تضمینی گندم به نفع کشاورز نیست

دولت قیمت خرید تضمیمی گندم برای سالجاری 17 هزار و 500 تومان در نظر گرفته است ولی برخی کارشناسان کشاورزی و کشاورزان معتقد هستند که قیمت خرید گندم باید 19 هزار و 500 تومان باشد تا برای کشاورز به صرفه باشد.