ساماندهی شرکت های دولتی زیان ده با یک نسخه واحد ممکن نیست/ریشه یابی علت زیان ده بودن ضروری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نباید شرکت های دولتی زیان ده با یک نسخه موردارزیابی قرار گیرند بلکه باید مشخص شود که زیان ده بودن آن ها ناشی از سوءمدیریت است یا قیمت دستوری ...