دستور فرزین برای پیگیری فوری انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی یک موسسه

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: دسترسی غیرقانونی به تراکنش ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می شود.