درس های نابغه ریاضی برای بازار های مالی

جیم سیمونز فردی به شدت خوددار بود و جزئیات استراتژی های موفق سرمایه گذاری او عمدتا یک راز باقی مانده اند.