تمدید زمان تحویل اظهار نامه مالیاتی شرکت ها تا 31 تیرماه و اشخاص حقیقی و اصناف تا 15 مرداد

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: زمان تحویل اظهار نامه مالیاتی شرکت ها مانند سال های پیش تا 31 تیرماه و بدون شرایط تمدید است.