تاریخ های مهم مالیاتی اصناف اعلام شد

15 مرداد ماه: آخرین مهلت استفاده از تبصره ماده 100 یا ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل