بررسی ساماندهی کارکنان دولت و طرح ساماندهی استخدام معلمین و گزارش بازرسی از شستا این هفته در صحن علنی مجلس

طبق اعلام مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه این هفته در صحن علنی مجلس مطرح می شود.