با توقفِ متناسب سازی، حقوق و تعهدات درمانی تامین اجتماعی انباشته می شود

با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و سپس حذف آن در کمیسیون تلفیق، تعهدات دولت به این سازمان در هاله ای ابهام قرار گرفت.