اعلام وضعیت خزانه کشور در روز تنفیذ رئیس جمهور

وزیر اقتصاد از اعلام گزارش کامل و شفاف از وضعیت وزارت اقتصاد و خزانه در روز تنفیذ رئیس جمهور خبر داد.