اطلاعات خطاب به دولت: حتی اگر تحریم نباشد و درگیر مسائل منطقه هم نباشیم، با دست فرمان شما تورم و سقوط ارزش پول ملی درمان نمی شود

با حل نشدن تضادهای وحشتناک در اقتصاد، از جمله ارز رانتی و چندنرخی کسری بودجه، عدم اصلاح نظام بانکی و سیستم مالیاتی و با وجود کسری بودجه دولت و بیماری مزمن اقتصادی و استمرار روند معیوب نظام یارانه ای به ویژه در حوزه ...