اصناف در سال چقدر مالیات می دهند؟

جدول سرانه مالیاتی 15 صنف در سه سال گذشته در حالی منتشر شد که تقریبا تمامی این صنوف، مالیاتی که در طول یک سال پرداخت می کنند، از مالیات یک سال یک کارگر کمتر است.