ارائه مشوق های مالیاتی به مودیان مالیاتی

گرامیداشت هفته مالیات خدماتی مانند تقسیط و بخشودگی مالی به مودیان مالیاتی سیستان و بلوچستان ارائه خواهد شد.