آزاد ارمکی: رئیسی هر آرزویی می کند کسی به آن اعتنا نمی کند/ امروز با دولت ضعیف در برابر جامعه قوی روبرو هستیم

یکی از مختصات دولت سیزدهم این است که در برابر حجم بزرگی از سوالات موجود در جامعه پاسخگو نیست.