آخرین وضعیت واردات خودرو، پرداخت بدهی های دولت، آزادساری بخشی از حقابه هیرمند و نقش دولت در اجرای طرح نور

سخنگوی دولت گفت: متعاقب بارندگی های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری های دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد ...